သိပ္အဆင္မေျပေတာ႔

in #busy2 years ago

အခုတေလာ ဘယ္လိုျဖစ္တယ္မသိ စာေရးပ်င္းေနသည္ အရင္တုန္းက ေရးရတာ အဆင္ေျပသည္
အခု သိပ္အဆင္မေျပေတာ႔ ဘယ္လိုေၾကာင္႔လဲေတာ႔ မသိပါ
အဆင္ေျပမွ လုပ္ေတာ႔မယ္ဆိုရင္လည္း မျဖစ္ေသးပါဘူး
စိတ္မပါလည္း ၾကိတ္မွိတ္ျပီးေတာ႔ လုပ္ထားရပါမည္
ေစ်းက ထြက္လာေတာ႔မည္ သူမ်ားေတြ အင္တုိက္အားတုိက္ ျပန္လုပ္ေနျကျပီ
ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း က်န္ခဲ႔လို႔က မျဖစ္ပါဘူး
အမ်ားနည္းတူူ ကိုယ္လည္း ေအာင္ျမင္ခ်င္ပါသည္။
ပါ၀ါေတာ႔ မ်ားမ်ားမရွိပါဘူး ရွိတာေလးနဲ႔ဘဲ ဆက္ျပီး လုပ္ရပါမည္
ဘုတ္ေပးမည္႔သူမ်ားကလညး္ ကိုယ္႔ေလာက္ေတာင္ မစြံေတာ႔
လုပ္ရတာ ပ်င္းလာသည္။ နိုင္ငံျခားသားေတြကေတာ႔
ညီညြတ္ၾကသည္။ သူတုိ႔ တစ္ရက္ တစ္ပုဒ္ေတာင္ မွန္ေအာင္မေရး
ဒါေပမယ္႔ သူတို႔ တစ္ပုဒ္ ေရးလွ်င္လည္း သံုးေလးရာ ေက်ာ္ေအာင္
ရၾကသည္။ အားက်စရာပါ
ေစ်းထြက္လာရင္ေတာ႔ ပါ၀ါေဒါင္း ေရာင္းစားရင္ ေကာင္းလိမ္႔မယ္
အခုေစ်းက မတည္ၿငိမ္ေသး တည္ၿငိမ္တဲ႔ ေစ်းရမွ လုပ္လွ်င္လည္းျဖစ္ပါသည္။
သူမ်ားေနာက္ေတာ႔ က်က်န္ခဲ႔မည္ မျဖစ္ေသးမျဖစ္ေသး
အခုေနတုနး္ လုပ္ထားမွ ေတာ္ကာက်ပါမည္။
အားရွိသေလာက္ေတာ႔ အားစိုက္ရပါမည္
ေစ်းက မၾကာခြင္ ထြက္လာမည္ ဆိုသည။္
@mm7

Coin Marketplace

STEEM 0.96
TRX 0.13
JST 0.136
BTC 56999.11
ETH 2340.06
BNB 574.41
SBD 7.96