Good Samaritans Rescue Turtle Stuck In Plastic Basket

in #busy4 years ago

Plastik Sepete Sıkışmış Deniz Kaplumbağasını Kurtaran Güzel İnsanlar

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22982.17
ETH 1640.11
USDT 1.00
SBD 2.74