ေတာ္ေသးတာေပါ့မစြဲလို႕သာဘ

in #busy3 years ago

အရက္ဆိုတာစြဲတတ္တယ္ဆိုတဲ႕အေႀကာင္း ကိုေဌးတို႕တစ္ေတြေျပာဆိုေနက်တုန္း ဦးေျမင့္ တစ္ေယာက္ေရာက္ခ်လာတယ္။ေနပါအုန္းကြာေမာင္ေဌးရာမင္းတို႕တစ္ေတြအရက္ကိုစြဲတယ္စြဲတယ္နဲ႕သာေျပာေနက်တယ္ ငါ့မွာျဖစ္ အရက္ကို ၁၆ႏွစ္သားကထဲကေသာက္လာတာခုအသက္ ၅၈ႏွစ္ထိ တစ္ခါမွမစြဲပါဘူးကြာတဲ႕

Coin Marketplace

STEEM 0.98
TRX 0.13
JST 0.136
BTC 55765.38
ETH 2426.36
BNB 577.58
SBD 7.99