Creative shot

in #busy3 years ago

84E81BB7-42FB-4D53-B3FD-933223BD5DFC.jpeg

Today we had a photoshoot
This was my concept for the creative shot
I wasn’t feeling pretty today cuz I felt my face is too big
@@
I was feeling really down these past couple of days
This just cheer and motivate me
That a bad day definitely is not a bad life!

Steem on:)

Sort:  

Your face is good; you can bring a good feeling to your life by changing your habits.

Xinh quá! C có thấy to tí nào đâu nhỉ :|

wow, đúng là cô chủ nhỏ rồi 🤩🤩🤩 có thuê vệ sĩ hơm haha

Nhìn chuyên nghiệp quá nè! Cơ mà mặt không to đâu nhé :)