Hayvana şiddet suçtur

in #busy6 years ago

Bu yavru köpek Sapanca’da dört bacağı ve kuyruğu kesilmiş şekilde bulundu. Ameliyat edildi ama acıya dayanamadı, gitti bu dünyadan... Bu bakışı unutmayın, bu bakış insanlığın öldüğü bakıştır. #HayvanaŞiddetSuçtur
FB_IMG_1529127289433.jpg

FB_IMG_1529129307302.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 65927.86
ETH 3481.42
USDT 1.00
SBD 2.66