Steem dolar düşüşte sabredin

in #busy6 years ago (edited)

Arkadaşlar şu aralar steem dolar düşüşte elinizdeki steem dolarları bozmayin biriktirmeye devam edin neticede her geçen gün steem dolar kullanıcısı artmakta.Neticede buna karşılık olaraktan steem dolar fiyatı daha yüksek seviyelere çıkacaktır.

1 steem dolar 13.45 TL
@busy

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 60115.50
ETH 3192.77
USDT 1.00
SBD 2.45