Корпоративен урок # 7

in #business6 years ago

CL-pic - Copy (7).JPG

Мъж отсяда в хотел в Австралия. В стаята има компютър и той решава да изпрати електронно писмо на жена си. Обаче случайно сбърква адреса и без да осъзнае грешката си изпраща писмото. В същото време някъде в Хюстън, вдовица се връща от погребението на съпруга си. Вдовицата решава да си провери електронната поща за писма от роднини и познати. След като прочита първото писмо, тя пада възнак в безсъзнание. Синът на вдовицата дотърчава в стаята, намира майка си на пода и хвърля поглед на екрана, на който пише:
До: моята любяща съпруга Тема: пристигнах
Дата: 8-ми септември, 2002 г.
Знам, че ще се изненадаш да ме чуеш. И тук имат компютри вече, и можеш да изпратиш писма на своите любими. Току-що пристигнах и отседнах тук.
Виждам, че всичко е приготвено и за твоето пристигане утре. Нямам търпение да се видим! Надявам се твоето пътуване да е също безпроблемно, като моето.
Послепис: Адски е горещо тук долу!

Бизнес поука

Уверете се, че комуникацията се осъществява между правилните страни. Иначе резултатите могат да не отговорят на очакванията ви.

Източник: моя публикация от преди 6 години

Sort:  

Да, трябва да се внимава.

Винаги.

This post has received a 11.76 % upvote from @sharkbank thanks to: @eii.

Thank you.

BOING! You got a 4.35% upvote from @boinger courtesy of @eii!

Earn daily payouts by delegating to Boinger! We pay out 100% of STEEM/SBD!

Thank you.

You got a 46.21% upvote from @automation courtesy of @eii! This is a service sponsored by @yehey. Please consider voting @yehey for Witnes. Use this short URL link https://on.king.net/witness simply click and vote, this will redirect to Steem Connect for secure connection.

Interested to earn daily? Delegate Steem Power to receive 90% payout rewards. Use this link https://on.king.net/automation to delegate SP to @Automation.
If you need an extra upvote, join us at https://SteemChat.com discord server.

WANTED SP DELEGATION. Let your Steem Powers (SP) works for you. Delegate SP to receive daily payouts. Choose the amount of your delegation. Start small or go big, it's all up to you.
10 SP
50 SP
100 SP
200 SP
500 SP
1000 SP
2000 SP
3000 SP
5000 SP
10000 SP

Have a lovely day.
@Automation - Keep Steeming for a better future.

Say Hello to @Automation Chat Bot to start a fun conversation. Managed by @Yehey [ Witness ]
Posted using https://Steeming.com condenser website.

You got a 38.98% upvote from @peace-bot courtesy of @eii!

Help spread the peace. Want to promote your posts too? Send a minimum of .02 SBD or STEEM to @peace-bot with link in the memo for an upvote on your post. You can also delegate to the bot for daily passive earnings. If you would like to delegate to the Peace Bot you can do so by clicking on the following links:
50SP 100SP 250SP 500SP 1000SP 5000SP

Learn more!

Thank you.

Loading...

In the fight of Humans vs Bots, @megabot defended you with 20.00% upvote courtesy of @eii!

Support @Megabot by delegating SP to the bot and get a part of 98% of @Megabot's profit.

Direct delegation links : 10 SP || 50 SP || 100 SP || 500 SP || 1000 SP || Any other amount of SP

Join our discord group here.

Thank You !

Thank you.

You got a 46.18% upvote from @seakraken courtesy of @eii! Release the Kraken!

Thank you.

This post has received a 3.41% upvote from thanks to: @eii!!!
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Thank you.

Loading...

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 61205.14
ETH 3376.01
USDT 1.00
SBD 2.51