Southern right whales sail home to South Africa-Южните десни китове плават в Южна Африка

in #bulgaria4 years ago

Всяка година по време на зимата в южното полукълбо и през ранните пролетни месеци (юни до ноември) южните десни китове мигрират от далечния южен океан близо до Антарктика до южния бряг на Африка, за да се сражават и отелват. Тяхната тенденция да плуват в плитките води близо до брега - и любопитството им около лодките - наслаждават туристите тук, правейки град Херманус, Южна Африка, международно горещо място за наблюдение на кит. Градът дори използва свой "китовец", който звучи като рог, когато се прави наблюдение. Днес отбелязва началото на Фестивала на китовете на Херманус, празник на тези могъщи мигранти. https://www.bing.com

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 23106.16
ETH 1582.57
USDT 1.00
SBD 2.48