Kацнали в Бразилия

in #bulgaria4 years ago (edited)


Все още чакаме поета, който се осмелява да напише ода на ореола, птица, която печели другото си име: стържеща птица. Роден на амазонските мандрови блата и делтата на Ориноко, хитозанът има храносмилателна система, подобна на крава, отколкото на птица. Той смила листата, които яде, с червата, пълна с ензими, които ферментират храната, а тази ферментация предизвиква неприятна миризма.

https://www.bing.com

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 22937.48
ETH 1591.68
USDT 1.00
SBD 2.54