What to do in quarantine Co dělat v karanténě

in #build-it3 years ago

IMG_20201204_171258.jpg
EN-Google translate -Your wife is bored at home and does not know what she would do, but of course you will take it because even with overhead work, you JUST DON'T pay attention to her. So I came up with a plan to confiscate her. Anything you can find in the house is enough. I found this:
-saws from the saw
-Sleep
-adhesive
-Machine cleaning resin
-steel cable
and anything that might come in handy

CZ-Žena se vám doma nudí a neví co by dělala ale odnesete to samozdřejmě vy protože i s prací nad hlavu se JÍ PROSTĚ NEVĚNUJETE . Tak jsem vymyslel plán jak ji zabavit . Stačí na to snad cokoli , co na baráku najdete . já našel tohle :
-odřezky z pily
-špejli
-lepidlo
-strojní čistící pryskyřici
-ocelové lanko
a vše co by se mohlo hodit
IMG_20201204_190022.jpg
All I could think of was a zen garden. I started measuring and cutting and then just assembling a rope for decoration, otherwise she did everything herself and enjoyed creating it out of nothing - something¨

Jediné co mě napadlo je zenová zahrádka . Začal jsem měřit a řezat a poté jen montáž lanka na ozdobu jinak si dělala vše sama a bavilo ji to vytvářet z ničeho - něco

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68545.57
ETH 3900.20
USDT 1.00
SBD 3.71