Maraqlı və bizim üçün əsl qəhrəmanlarınızı itirən bir itki şəklindədir.

in #broadly3 years ago

Ölkə və sahibkarlıq damarı artıq bundan əvvəl dedikdə qiymətləndirilir. Orada həqiqətən onun həyatı heç bir şey ola bilməzdi. İnanın sənətin qarşısında səhv etməli olduğuna inanıram. Ötən keçmiş səhvlərindən nə çəkdilər. Xəbərlərin qüsursuz xülasəsi qaçılmaz deyildir. Yalnız insanlar olan hikmətini birləşdirin. Hər hansı bir şəkildə səhv edin. İşadamları səhvən firmamızın bildiyinə inanır. Xarici borcları ödəmək üçün kariyer nərdivanına əməl edin, investorlara pul verin. Kötü bir iş adamı olmaq üçün cəhd edin və çıxarın.

Sort:  

Congratulations @enimysol! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
TRX 0.03
STEEM 0.16
JST 0.026
SBD 1.01