Velika lekcija

in #bosnian3 years ago

Dobri popodnevnici

Mnogi ljudi u Aziji koji mogu govoriti Melayu koji većina ljudi drži princip života predaka. Jedan od njih je učenje knjige na visokom nivou gdje se obično ljudi koji već 40 godina školuju. Oba knjiga su na malajskom ili arapskom jeziku. Knjiga je književna knjiga Hikam Malayu čiji je arapski jezik imam Tajuddin ibni 'Ataillah Assakandari koji je prvobitno bio učenik filhaha koji je na kraju postao jedan od dugogodišnjih učenjaka sufizma. Ova knjiga su napisali Šejh Abu Fadhil Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim bin 'Atailah Rahimahullahu Ta'ala' alaihim. Prevodilac knjige Jawi ga je polovina braće Salik zatražila da će ga prevesti u Jawi kako bi mogao da iskoristi sve novinare kako bi mu to omogućilo da to učini sa onim što ga je Allah Tala shvatio i proširio malo je rekao jer je uključio reči svoje šarie samo kifayah za osobu koja je rekla da zna razliku. On traži od Alaha Subhahanahu Wata'ala da bude savršen i da će imati koristi od svih onih koji ga učestvuju u svetu i u budućnosti zahvaljujući Sayyidilu Mursalinu, našem prohetu, porodici i saputnicima.

Al-Hikamova knjiga Šejka Ibn 'Atha'ilah al-Iskandarya je monumentalan rad koji je oduševio lepotu duhovnosti u islamu. Mudrost i saveti sadržani u njima nisu samo lepo impregnirani, već bogati značenjem. Od pisanja 1868. godine, desetine naučnika uključeno je u davanje objašnjenja, komentara i kompletnih beleški ove klasične knjige.

Prva mudrost u toj knjizi znači da polovina adresa ljudi koji su zaduženi za dobrotvoru ne očekuju da će greška biti postignuta, odnosno neće se nadati da će biti nemoralni i da se nadaju da će oni Ne budi precizan. Takvi su slučajevi svi oni koji su neznani koji gledaju za sebe u dobrotvorne svrhe, a oni koji su "Arif nikada nisu videli za dobrotvorne svrhe. Za salikove ljude ovo nije teško, ali za obične ljude je veoma teško živeti.

Neki od znakova mudre osobe u dobrotvorne svrhe, on se ne može pohvaliti njegovim dobrotvornim djelima. Smanjene nade Bogu u slučaju njihove nesreće prema Bogu. Mudra osoba je osoba koja se ne može pohvaliti njegovim dobrotvornim radnjama. Malo je verovatno da će ova osoba imati Boga, kada se suoči sa preprekom. Iako priroda mudrog čoveka u uspostavljanju svoje vere u Boga uvek drži božansku moć. Oni u svojoj veri u Boga uvijek svjedoče o njegovoj pravičnosti od tepiha u njegovom životu. Ne može da prekine odnos prema Bogu zato što je svedočio veličinu Božiju od svog života. Nije učinio svoje dobrotvorne radnje kao obavezu roja Khaliqu koji je uvek bio zabrinut, ako njegovo bogosluženje nije prihvaćeno od Boga bogova svake prirode.


izvor: http://versesofuniverse.blogspot.com/2015/10/stari-most-jembatan-tua-ottoman-di.html

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by oscarrelawan from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @oscarrelawan! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!