Mister Brown

in #blublast year

İkisi de Brüksel'deki NATO karargahında çalışıyorlardı. Ama tanışıklıkları
göz aşinalığından ileri gitmiyordu. Bir öğle yemeğinde aynı masaya
oturdular ve tanıştılar. Laf lafı açtı. Birincisi:

 • Benim işim saat beşte biter.
  İkincisi imrendi:
 • Ben gece yarılarına kadar çalışıyorum. İşim bir türlü bitmek bilmiyor.
  Peki, siz nasıl beşte bitirebiliyorsunuz?
 • Kolayı var. Ama aramızda kalsın... Kabarık ya da karışık bir dosya
  geldiğinde, üzerine "Mr Brown tarafından incelenecek" yazıp
  kurtuluyorum. Her kuruluşta bir Mr Brown mutlaka vardır.
  İkinci saçını başını yolmaya başlamıştı bile.
 • Mr Brown benim!
Sort:  

😁🎉👍

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 62161.87
ETH 3424.20
USDT 1.00
SBD 4.90