thi trường chứng khoán viet nam 14/7 (Vietnam stock market 14/7)

in #blog2 years ago

FPT chả biết vui hay buồn khi SCIC đấu giá thoái vốn khỏi FPT với giả khởi điểm là 49, mà giờ giá đã 48.65 rồi
Việt Nam Airlines tiếp tục “xin cứu trợ” 12,000 tỉ đồng khi mọi tiền mặt đang bị âm và lợi nhuận bay sạch vì Covid-19
image.png
Ngày hôm nay cho thấy sự giảm điểm của VNINDEX còn 868.11 (0.61 0.07%)
Đối với tôi ngày hôm nay
ROS giảm điểm còn 2.98 một giá mà những kẻ lướt sóng như tôi vẫn thích . ( chuẩn bị lên thuyền sóng to nào )
CTD ngày hôm nay có sự giảm nhẹ có lẽ rằng các tay chơi nước ngoài thoái vốn chăng .
FPT với sự thoái vốn của SCIC khiến các nhà đầu tư lo sợ tháo bán cổ phiếu .

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 36403.87
ETH 2423.94
USDT 1.00
SBD 3.96