Thực tập trần quang điện lạnh . ( Oto fun )steemCreated with Sketch.

in #blog2 years ago

Hình ảnh đầu tiên thưc tập tại điện lạnh trần quang .

Đây chiếc xe đầu tiên tôi được sửa với chính bàn tay mình . Dòng xe tải hạng nặng ( hổ vồ ) với công xuất lớn nhưng lại bị hỏng ở phần điện lạnh nên gây khó chịu với tài xế .

Đối với xe bus thì chèo lên nóc xe bảo dưỡng hệ thống giàn nóng và lạnh là điều quan trọng . Các xí nghiệp xe khách luôn thích sửa ở đây hehe nên chúng tôi thực tập được nhiều .hehe

Ngoài thực tập ra thì sống ảo cũng là một phần trong
Cuộc sống của chúng tôi .hehehe

Posted using Partiko Android

Sort:  

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35263.74
ETH 2457.37
USDT 1.00
SBD 4.01