Mục tiêu 1 tỉ đồng ( day 11 ) 20/2 /2012

in #blog11 months ago
  • hive

Tổng kết 4h54 pm ( giờ Việt Nam ) 462$ tương đương 10764600 vnd
Do có sự tăng trưởng về giá trị coin hive cán mốc 0.03122
Và đã nhận được tiền lãi từ ủy quyền cho các quỹ đầu tư 0.564
tipu 0.028
qurator 0.140
hive.curation 0.398

image.png

  • 3 Steemit
    Tổng kết 4h54 pm ( giờ Việt Nam ) 1.12$ tương đương 23000vnd
  • Qũy đầu tư mở prudential

Mức đầu tư 20 triệu với cam kết lãi xuất 16% năm
Do hiện tại chúng tôi đang kì nghỉ lễ nên tôi không có khoản tiền nào để tăng quỹ đầu tư của mình .

Tổng tất cả danh mục đầu tư đến thời điểm hiện tại là 30787000

Rất cảm ơn các bạn đã đọc bản báo cáo danh mục đầu tư của cá nhân tôi .
Nếu có khoản đầu tư nào khả quan hãy liên lạc với tôi .

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36574.64
ETH 2442.97
USDT 1.00
SBD 3.80