Kí sự đầu tư ( ngày 3 ) . Investment note ( day 3 )

in #bloglast year

Hôm nay ngày 23/7 thứ năm
Tôi thức dậy với một tâm thế sẵn sàng chinh chiến . Đối với tôi mỗi ngày qua đi là cơ hội đầu tư của minh nhỏ . Ngày hôm nay tôi đã nỗ lực hết mình . Gặp nhiều vị khách vui vẻ . Nay tôi cũng đã xin nghỉ công ty cũ có lẽ rằng công ty mới sẽ cho tôi những trải nghiệm tốt hơn . hehe .
Điểm nhanh thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam .

image.png
-VN30 yếu hơn thường lệ vì cơ cấu của VFMVN30 trước ngày 31/7
-Trong lúc kinh doanh yếu ớt, mặt bằng trả lại liên tục do ảnh hưởng quá lớn đến từ dịch bênh và các quốc gia nước ngoài vẫn chưa kiểm soát được thì còn gì để trông đợi ngoài chứng khoán, vàng và BĐS. Nếu Vàng và sau này là BĐS tăng giá thì chứng khoán lại mệt…hơn?
-Vàng tại Việt Nam đã tăng lên con số kỉ lục 53,150,000/lượng .
-Nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ để tâm nhiều hơn đến các cổ phiếu có “câu chuyện” và kinh doanh tốt quý 1,2 và triển vọng sáng sửa cả 1-2 năm tới
-Suy cho cùng đây cũng sẽ là cuộc chơi của những kẻ lì đòn .

Tổng tiền vốn

1050k tiền mặt
106k ap
149k thẻ
Tổng 1305 tăng 596k

Chúc các bạn ngày mới tốt lành

Today, July 23rd
I woke up in a state of readiness to fight. For me every passing day is my small investment opportunity. Today I have tried my best. Meet many happy guests. Now I have resigned from my old company, perhaps the new company will give me a better experience. hehe.
Quick point of Vietnam stock market information.

-VN30 is weaker than usual because of the structure of VFMVN30 before 7/31
-In the weak business, the continuous return due to the great influence from the disease and foreign countries have not yet controlled it, there is nothing to expect except for stocks, gold and real estate. If Gold and later real estate prices increase, the stock will tired ... more?
-Yellow in Vietnam has increased to a record 53,150,000 VND / tael.
-Minvest investors will pay more attention to stocks with "good story" and good business in quarter 1 and prospects of amending both 1-2 years.
-But this is going to be a game of tough guys after all.

Total capital

1050k cash
106k ap
149k cards
Total 1305 increase by 596k

Have a nice day

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41786.91
ETH 3129.75
USDT 1.00
SBD 4.76