kí sự đầu tư hihi . 5 năm

in #blog2 years ago

Quy định
1- Đi làm và kiếm tiền
2- Đi học và làm bài đầy đủ .
3- Ngủ trước 11h
4- Chơi tối thiểu 1 ván game
Day 1 ;
không đi làm
ĐI học chưa làm bài tập
số tiền còn lại
tiền mặt 10k
thẻ 326 k
tổng thiệt hại 336

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.06
JST 0.038
BTC 36461.89
ETH 2407.02
USDT 1.00
SBD 3.78