Wszyscy jesteśmy kreatywni !!! We are all creative !!!steemCreated with Sketch.

in blog •  4 months ago

Co to kreatywność?

To proces, który pozwala nam na myślenie twórcze, w jakiś sposób inne. Kreatywność pozwala nam patrzeć na świat w oryginalny sposób. Czy to trochę warzyw w potrawie, czy tak zwana wisienka na torcie wszystko to jest skutkiem czyjejś kreatywności.

Czy aby na pewno każdy ją ma?

Uważam, że tak! Sam fakt tego, że myślimy abstrakcyjnie pozwala nam na takie stwierdzenie. Jesteście w stanie sobie wyobrazić kolorowego kota na szarych szczudłach? Jasne, że tak, co więcej każdy kot na swój sposób będzie inny, ubarwiony waszą kreatywną nutką. Fakt jest taki, że wyobrażenie przedstawia się w formie obrazu, jestem w stanie odważyć się na stwierdzenie zawsze.

Osobiście wiele moich prac powstaje po smętnym błądzeniu w myślach, a pomysł na grafikę powstaje między planowaniem jutrzejszego dnia, a wywodem na temat "Co bym zjadł na obiad?".

Każda osoba ma w sobie twórczą nutkę, jednak nie zawsze to zauważają. Myślę, że to przez to jak ją postrzegamy. Dla nas osoba kreatywna to wszelkiego rodzaju influencer, artysta czy osoba wykonująca inną kreatywną pracę, a to nie prawda kreatywność wykorzystuje nawet murarz czy spawacz.

What is creativity?

It is a process that allows us to think creatively, somehow different. Creativity allows us to look at the world in an original way. Is it a bit of vegetables in the dish, or the so-called cherry on the cake, all this is the result of someone's creativity.

Is that for sure everyone has it?

I think so! The very fact that we think in an abstract way allows us to make such a statement. Can you imagine a colored cat on gray stilts? Sure, yes, what's more, each cat in its own way will be different, colored with your creative note. The fact is that the image is presented in the form of a picture, I am able to dare to say always.

Personally, many of my works are created after a wistful wandering in thoughts, and the idea for graphics arises between planning the next day and the argument about "What would I eat for dinner?".

Each person has a creative note, but they do not always notice it. I think it's because of how we perceive it. For us, a creative person is any kind of influencer, artist or person doing other creative work, and it is not true creativity is even used by a bricklayer or a welder.

Photo on Foter.com

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

What you think about that guys?

Być może każdy ma pewną iskrę kreatywności ale z pewnością nie każdy ma tę iskrę z takim samym potencjałem.

Posted using Partiko Android