[EN/POL] Music helps in creating !!! ; Muzyka pomaga w tworzeniu!!!steemCreated with Sketch.

in blog •  4 months ago

What about this music?

Music enriches the senses, there is nothing to deny. Today it is hard to imagine life without a melody, whether in the store or in headphones, we hear soft or lively sounds everywhere. Already from time immemorial, man meets music, and now almost everyone from an early age is a fan of some creator or band.

Stimulation through music?

It's probably obvious when we fly this "our" piece from the place we get up and we feel like dancing or just singing. And what about the chorus, which does not give us peace ... you know it?

This is exactly what I mean, through music we are able to evoke a specific atmosphere for a given piece.

There is nothing better than a calm melody to soothe the senses after a hard day's work or a hard song to motivate yourself to action. No matter, music catalyzes our emotions. Just what about this creation?

Personally, I like the music that makes me think, thanks to which I often come up with various ideas for a work or blog topic, and then I just need to save it somewhere. Before starting work, I like to calm down with gentle tones, sometimes even classical music ... who knows.

When I get to work, I usually listen to music that has power .... you know what I'm talking about, that feeling that makes you unstoppable when we listen to it, priceless.

In conclusion, I will say "Do not close to the genre." Each of them has an original character and everyone works differently on us. Experiment and broaden your horizons, who knows maybe someday thanks to this you will create a blog on music topics ... :)

Co z tą muzyką?

Muzyka wzbogaca zmysły, nie ma co zaprzeczać. Dzisiaj ciężko wyobrazić życie bez melodii, czy to w sklepie, czy w słuchawkach, wszędzie słyszymy łagodne bądź skoczne dźwięki. Już od dawnych czasów człowiek spotyka się z muzyką, a teraz niemal każdy od najmłodszych lat jest fanem jakiegoś twórcy czy zespołu.

Stymulacja poprzez muzykę?

To chyba oczywiste, gdy leci ten "nasz" kawałek z miejsca wstajemy i mamy ochotę tańczyć lub po prostu śpiewać. A co z refrenem, który nie daje nam spokoju... znasz to?

Właśnie oto mi chodzi, poprzez muzykę jesteśmy w stanie wywoływać specyficzną dla danego utwory atmosfer.

Nie ma nic lepszego jak spokojna melodia by ukoić zmysły po ciężkim dniu pracy albo ciężki utwór by zmotywować się do działania. Bez znaczenia, muzyka katalizuje nasze emocje.Tylko co z tym tworzeniem?

Osobiście lubię muzykę, która skłania do przemyśleń dzięki temu dość często wpadam na rożne pomysły na pracę lub temat bloga, a potem wystarczy to gdzieś zapisać i tyle. Przed przystąpieniem do pracy lubię się wyciszyć łagodnymi tonami, czasem nawet muzyka klasyczna... kto wie.

Gdy już przyjdzie mi zabrać się do pracy najczęściej słucham muzyki która ma moc.... wiecie o czym mówię, to uczucie które czyni cię niepowstrzymanym gdy jej słuchamy, bezcenne.

Na zakończenie powiem "Nie zamykajcie się na gatunek.", każdy z nich posiada oryginalny charakter i każdy działa na nas inaczej. Eksperymentujcie i poszerzajcie horyzonty, kto wie może kiedyś dzięki temu założycie bloga na tematy muzyki... :)

Photo on Foter.com

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Smart those !