က်န္းမာျခင္း၏ အက်ဳိ း ၁

in #blog6 years ago

လူသားတိုင္းအတြက္က်န္းမာေရးသည္ အဓိက အေရးျကီးဆံုးအရာျဖစ္သည္။လူသားတို ့၏
အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးသည္ အထူးလိုအပ္လွေပးသည္။ထိုေၾကာင့္
IMG_20180502_014937.jpgလူတို့သည္ က်န္းမာေရးကို
အထူူးေစာင့္ေရွာက္သင့္ေပသည္။
ကြ်န္ေတာ္တို ့လက္ရွိ စာေရးသားေနၾကေသာ Steemit မွာလိုpassword သည္ ပထမ password သည္ ဒုတိယ password သည္ တတိယလို မွတ္သားထားသလို က်န္းမာျခင္းကိုလည္း ပထမ ဒုတိယ တတိယ ဟူ၍လည္း ဂရုစိုက္သင့္သည္။

Sort:  

@measureable, congratulations on making your first post! I gave you a $.05 vote!
Will you give me a follow? I'll follow you back in return!

အဆင္ေျပလားfri

မေျပတေျပ

This post received a $0.210 (26.59%) upvote from @upvotewhale thanks to @measureable! For more information, check out my profile!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66916.74
ETH 3481.88
USDT 1.00
SBD 3.17