mayelana nemizwa yakhe kuNino

in #blog5 years ago (edited)

Lelo thando ngezinye izikhathi lenza abantu bakhohlwe konke. Ngoba uthando lwethu lukhulula noma yini esinayo. Kwabesifazane abanothando kungcono kunokuthandwa. Ungalindeli futhi umuntu ongasithandi kodwa wamukele abantu abasithandayo kakade ngalokho okuyikho. Ukuthanda kodwa ongathandeki kufana nomdlalo isikhathi eside kakhulu ukuba ube isikhumba kodwa umphumela awubuhlungu. Funda ukuzithanda ngaphambi kokuba uthande abanye abantu.

Ngingumfundi we-class X. Ngangivame ukulahla futhi ngingamnaki umuntu ongithandayo, kodwa manje ngisho nakwezinye izikhathi ngangingamnaki umuntu engiwuthandayo.

Ngiyathanda engifunda nabo futhi futhi engumngani wami oseduze, ngiye ngasekupheleni kwesikhathi. Igama lomfana lona nguNino engumntwana womoya. Ngithanda okufanayo waqala kusukela kumuntu owaziyo wagcina abangane isikhathi eside futhi ekugcineni ngithandana gini.

Oh yebo nginomngane ogama lakhe lingu-Arum, ungumngane wami ovela esikoleni esiphakeme esikoleni esiphakeme. U-Arum mina noNino babengabangane abasondelene lapho bengena esikoleni esiphakeme.

Ngelinye ilanga ngabona u-Arum njengoNino ehlekisana ndawonye futhi bajwayele ukufana nomuntu ophethe umlomo. Ngokwethembeka nginomhawu, kodwa ngiyifihla ku-Arum.

Ukukhathala isikhathi eside futhi i-mendam ithanda lokhu. Ekugcineni ngidlulisela indaba efanayo ku-Arum.

U-Amel usondela futhi u-Amel unzima ukushaya uNino. U-Amel ucabanga ukuthi uNino ngeke akwazi ukuthandana no-Amel. Nakuba u-Amel esezizwa efana nalokhu kodwa wayesenzima. U-Arc Unconsciously wayefana no-Nino.

U-Amel uyazi ukuthi i-Arum ithanda i-Nino. U-Amel akazange afunde ngephutha idayari lika-Arum. Kukhona i-curhatan Arum ebhaliwe mayelana nemizwa yakhe kuNino
.

Ngemuva kokuba u-Amel afunde i-Arum diary, .....wadumala ngoba abangane bakhe nabo bathanda umfana ofanayo. Kodwa u-Amel ucabanga ukuthi uthando luza ngokuzumayo ngakho-ke noma ubani unelungelo lokuthanda uNino. U-Amel uyaqhubeka nokulwa nenhliziyo kaNino, nakuba encane.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 23961.90
ETH 1887.66
USDT 1.00
SBD 3.32