Devlerin Güç Dansı

in blog •  last month

Bu ay dünya gündemi oldukça karışık. Bir şekilde insanoğlunun gözünün önünde devler piyonları vasıtası ile satranç oyununu sergilemekteler. Perde arkasındaki petrol ve güç savaşlarının acılarını masum halklar çekmekteler. Hem de dünyanın daha önce hiç dikkat çekmeyen köşelerindeki terör saldırılarını kullanarak.

img

Yeni Zelanda bu güç savaşlarında ne ilk ne de son durak olacak. Büyükler istediklerini elde edene kadar dünyanın başka başka köşelerinde mücadelelerine devam edecekler. Toplumlar kendi uyanışlarını sağlayamadıkları takdirde bu işe asla son verilemeyecek. Mesele petrolün ihtiyaç olmaktan çıkması ile çözülecek gibi de durmamaktadır. Yenilenebilir enerji alanındaki teknoloji savaşları bir sonraki aşamada karşımıza çıkacak muhtemel senaryolar arasında yerini almaktadır.

img

Küçük bir dip not; Huawei atılımına Boeing ile karşılık verilen bu savaş umarım tekrar masumlara sıçramaz.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @mahrec! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 500 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

You got a 7.83% upvote from @minnowvotes courtesy of @mahrec!