Listeler #5 - Python Dersleri (Tutorials)

in #blog2 years ago

kapak.jpg

Python Programlama derslerine Listeler konusu ile devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Listelerde Parçalama konusu üzerinde durup çeşitli örnekler yapmıştık.

Bu ders de yine geçmiş dersler üzerine bina edilmiştir. Bu sebeple diğer dersleri okumadıysanız gözden geçirmenizi tavsiye ederim.

Şimdi bir Liste nasıl ters çevrilir uygulama üzerinde görelim. Liste çevirme işlemi de yine Liste parçalama mantığı ile yapılmaktadır .

Hatırlatması adına formülümüz aşağıdaki gibidir :

[Başlangıç indexi : Bitiş indexi : Atlama Değeri(Optional) ]

Uygulamada myList adında bir liste görüyoruz ve içerisinde tam sayı tipinde 8 eleman bulunuyor. Bizim bu liste üzerinde kullandığımız kod ise aşağıdaki gibidir :

myList[ : : -1]

Bu kodda başlangıç ve bitiş indis değerleri verilmediğinden default olarak tüm liste üzerinde işlem yapılacaktır. Negatif indis değeri ise bizim işleme sondan başlayacağımız anlamına gelir.

-1 sayısı formülün atlama kısmında olduğundan bu kod bize sondan başla ve 1 er 1 er atlayarak al demektedir. Bu da işlemin sonunda bir listeyi tersinden çevirmiş oluyor.

Çıktımız aşağıdaki gibi Liste'nin ters çevrilmiş halidir :

Listeler üzerinde Yapılabilecek Temel İşlemler (1)

Listeler üzerinde yapabileceğimiz bazı temel işlemler bulunuyor.

Örneğin iyi ayrı listeyi toplayabiliriz. Aşağıdaki uygulamada myList1 ve myList2 adında iki liste tanımladık. Bunların eleman sayıları aynı olmak zorunda değil.

Nitekim bu örnekte myList1 listesi 5 elemanlı iken myList2 listesi 6 elemanlıdır.

Örnekte myList adında 3.bir liste oluşturduk ve bu iki listenin toplamını bu listeye atadık. Görüldüğü gibi oluşan yeni liste tıpkı stringlerde olduğu gibi iki listenin yan yana konulmuş hali oldu.

Listeleri sabit sayılarla çarpabiliriz. Aşağıdaki örneği inceleyelim.

myList adında yeni bir liste tanımlayıp bu listeyi 2 sabit sayısı ile çarptık. Sonuc myList listesinden 2 tane listeyi yanyana koymakla sonuçlandı. Eğer 3 ile çarpsaydık 3 adet myList yan yana gelecek şekilde olurdu.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var

myList * 2

kodunu çalıştırdıktan sonra tekrardan myList içeriğini görmek için ekrana yazdırdığımızda myList listesinin değerinin değişmediğini görüyoruz.

Değişmesini isteseydik sonucu tekrar myList listesine atamamız gerekirdi, aşağıdaki gibi :

Listelerde çarpma işlemi de aslında stringlerde olduğu gibi. Nitekim biz string bir ifadeyi çarpma operatörü ile kullandığımızda aynı sonucu alıyorduk :

Şimdilik bu kadar.

Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.

Teşekkürler.

yesilayrca.png

Kaynak belirtilmeyen görseller bana aittir. The pictures without source in the post is belong to me

Sort:  

Congratulations @elektroyazilim! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 50 posts. Your next target is to reach 60 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

You got a 10.60% upvote from @minnowvotes courtesy of @elektroyazilim!

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.069
BTC 50225.61
ETH 4412.74
BNB 607.57
SBD 6.19