စစ္မ်က္နွာ ဖြင့္ဖို႔ရာ (@aggamun)

in blog •  15 days ago

Drugwars အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ သိပ္မသိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သိသေလာက္ေျပာရရင္ေတာ့ ခုခ်ိန္ဟာ လက္နက္နဲ႕ အရက္ ေတြကို ထုတ္လုပ္မႈ အျမင့္မားဆံုး ေရာက္ေအာင္ တိုးျမွင့္ ထားသင့္တဲ့ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္သားေတြကိုလည္း ရသေလာက္ ထုတ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ Drugwars ကစားသူမ်ား၏ စစ္သား အင္ပါယာ ႀကီးမွာ လြန္စြာ ေတာင့္တင္း ေနပါျပီ။ သူတစ္ပါးတပ္ကို က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ နိုင္႐ံုသာ မက မိမိ၏ နယ္ေျမကိုပါ ေကာင္းေကာင္း ကာကြယ္နိုင္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ထြက္သမွ် ေဆးဝါး ေတြရယ္ တိုက္လို႔ ရသမွ် ေဆးဝါး ေတြရယ္ ေပါင္းျပီး ေအးေအးေဆးေဆး STEEM ေတြ ထုတ္စားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပံုရပါတယ္။ ဒါလည္း ကစားနည္း စနစ္ တစ္ခု ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

စစ္သားေတြကို ေကာင္းေကာင္း မထုတ္ထားပဲ ေနမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ေရရွည္မွာ အလွဴ ေပးရဖို႔ ရွိေနနိုင္ ပါတယ္။ ေဆးဝါး ေတြ ေပးလိုက္ ရတယ္ဆို ေပမဲ့ ဒါက မိမိရမယ့္ STEEM ကို သူတစ္ပါးအား ဆက္သ လိုက္ရသလို ခံစားရ မွာပါ။

ကြ်န္ေတာ့ ကေတာ့ မၾကာခင္ အရင္းေၾက ေတာ့မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေအးေအးေဆးေဆး တစ္ဆင့္ျခင္း သြားဖို႔ ရည္မွန္း ထားပါတယ္။ စစ္သားေတြလည္း ရသမွ် ထုတ္ထား ေနသလို အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားကိုလည္း အဆင့္ျမွင့္ ထားပါတယ္။ resource ကုန္က်စရိတ္ က ျမင့္မားလာ လို႔ နွစ္ရက္ မွ တစ္ခုေလာက္သာ ေကာင္းေကာင္း တင္နိုင္ေတာ့မွာပါ။

Heist ကလည္း အရင္က ေလာက္ မရေတာ့ လို႔ နည္းနည္း ေတာ့ ေျခက္ကပ္ကပ္ နိုင္ လွပါတယ္။ ရသမွ်လည္း သံုးပစ္ေနေတာ့ storage ထဲမွာ သိပ္မရွိ ၾကပါဘူး။ ဆိုေတာ့က တိုက္ခိုက္သူ နည္းေနေသးေသာ အေၾကာင္း တစ္ခုေပါ့ေလ။

တိုက္လည္း မစို႔ မပို႔ ေလာက္ ျပန္ရေနေတာ့ မတိုက္ခ်င္ၾကတာလည္း ပါမွာပါ။ ဟုတ္တယ္ေလ စစ္သား ထုတ္ရတာ resource ကုန္ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈ အားနည္းရင္ တစ္နာရီ ကို စစ္သား ေကာင္းေကာင္း တစ္ေကာင္ေတာင္ မရပါဘူး။ ဒီေတာ့ ေရ႐ွည္ ကစားမယ္ဆို ……

စစ္သား မ်ားမ်ား ထုတ္ျပီး ထုတ္လုပ္မႈအား ေတြ ျမွင့္ထား ႀကပါဗ်ိဳ႕ လို႔ ……


So many thanks for reading and visiting my blog.

Have a good day to all steemians!

@aggamun

To play drugwars : https://staging.drugwars.io/#!/ref/@aggamun

To play steemmonsters : https://steemmonsters.com?ref=aggamun

To play Magicdice : https://magic-dice.com/?ref=aggamun

My bounty post for this week : https://steemit.com/msu/@aggamun/together-with-you-steembounty-thng-esny-nyaa-thng-wng-atu-week-13-aggamunPosted from my blog with SteemPress : http://steemhosting.com/aggamun/?p=20
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!bookkeeping drugwars

·

Hi @aggamun!

drugwars

Received:

 • 13.977 STEEM from daily
 • 4.337 STEEM from heist
 • 0.013 STEEM from referral

Spent:

 • 19.543 STEEM

Total:

 • -1.216 STEEM

First transfer was before 21.35 days.
Your ROI per day is 4.39 % and you are earning approx. 0.86 STEEM per day.
Break even in approx. 1.4 days.

!bookkeeping magicdice

·

Hi @aggamun!

magicdice

Received:

 • 5.387 STEEM
 • 0.000 STEEM from referral
 • 0.007 STEEM from delegation
 • 0.000 STEEM from dividends
 • No related SBD transfer were found.

Spent:

 • 4.700 STEEM
 • No related SBD transfer were found.

Total:

 • 0.694 STEEM

!bookkeeping steemmonsters

·

Hi @aggamun!

steemmonsters

Received:

 • 49.938 STEEM
 • 0.000 STEEM from Affiliate
 • 0.000 STEEM from tournament prizes
 • 10.014 SBD
 • 0.000 SBD from Affiliate

Spent:

 • 70.909 STEEM
 • 0.000 STEEM for tournament entry fees
 • 0.000 SBD

Total:

 • -20.971 STEEM
 • 10.014 SBD