Sort:  

Pháp nó chờ 20 năm rồi. nhưng đá không thuyết phục lắm.

dạ, năm nay ông lớn đá rớt đài hết mà, mấy nước yếu giờ chơi gần như sòng phẳng ùi

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16852.76
ETH 1266.27
USDT 1.00
SBD 2.11