Steem delegaties

in #blocktrades2 years ago (edited)

Dit artikel is een vertaling geautoriseerd door en voor @blocktrades. De officiële informatie is deze: https://blocktrades.us/support/home/help/steem-delegations

Steem delegaties zijn een leaseovereenkomsten van Steem Power, die rechtstreeks van invloed zijn op uw resource credits en stemrechten. Ze kunnen een geweldige manier zijn voor nieuwe Steemians om een vroege boost te krijgen.

Beschrijving van de dienstverlening

Wij verkopen delegaties voor een initiële duur van 90 dagen, en zolang u onze algemene voorwaarden niet schendt, garanderen wij hen gedurende deze periode. Dit verschilt van andere systemen waarbij de gemachtigde er voor kan kiezen om uw delegatie op elk gewenst moment in te trekken, vooral als de prijs van Steem stijgt en het voor hen voordelig wordt om dit te doen.

Bij aankoop ontvangt u een gecodeerd bericht van @blocktrades naar uw Steem-account met informatie over uw delegatie, inclusief een verlengingslink. De verlengingslink wordt 1-2 dagen voor het verstrijken van de delegatie opnieuw verzonden, maar we raden u aan niet tot het laatste moment te wachten.

Als u zich heeft geregistreerd bij BlockTrades worden deze links bovendien naar u gemaild, of u kunt op elk moment inloggen op uw account om de status ervan te bekijken.

Terwijl deze actief is, kan uw delegatie op elk moment worden verlengd, door iedereen met de verlengingslink, en de duur wordt altijd toegevoegd na het aflopen van uw huidige delegatie. Uw verlenging houdt altijd de SP-waarde constant en ons systeem berekent hoeveel tijd u aankoopt op basis van onze huidige prijzen.

Geen restitutie

Ook vergelijkbaar met een leaseovereenkomst vergoeden we strikt genomen geen delegaties. Daar zijn vele redenen voor, maar misschien wel de belangrijkste is dat het gebruikers in staat stellen om te speculeren op transacties, waardoor ons bedrijf gedwongen wordt om het risico te nemen. Aangezien we dit niet goed kunnen evalueren of ons tegen aanvallen kunnen beschermen, hebben we dit beleid jammer genoeg moeten implementeren.

Als u denkt dat u in aanmerking komt door verzachtende omstandigheden, nodigen wij u uit om een verzoek om bijstand in te dienen, maar wij willen duidelijk maken dat dergelijke gevallen individueel zullen worden onderzocht en dat een eventuele beslissing naar ons eigen goeddunken zal worden genomen.

Sort:  

Congratulations @marisabel! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 500

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.06
JST 0.049
BTC 40104.16
ETH 2434.01
USDT 1.00
SBD 7.21