[Thông báo] Open kênh hỗ trợ trực tuyến chính thức qua zalo của MCC Việt Nam

in #blockchain3 years ago

0e0099b8681fd5faa3fbb3cf2a9af8f2.jpg

gần đây, nhờ sự quan tâm và yêu mến của các nhà đầu tư Việt Nam đang tăng lên với Mycreditchain, chúng tối đã mở kênh hỗ trợ trực tiếp qua zalo - ứng dụng của Việt Nam

▶cách đi đến group chat zalo của MCC

Một sách trắng bằng tiếng Việt đã được thêm vào trang chủ . Hi vọng sẽ giúp cho quý vị cảm thấy thuận tiện hơn và muốn giới thiệu rộng cho các nhà đầu tư Việt Nam. Xin vui lòng xem qua.

VI_PDF_1.png

VI_PDF_2.png

VI_PDF_3.png

▶ cách xem sách trắng dự án trên trang chủ

Về MyCreditChain (MCC)
▶ Chúng tôi là một công ty liên doanh bao gồm công ty đã dẫn đầu trong sự phát triển của hệ thống tài chính Hàn Quốc gần 20 năm qua.
▶ MCC đã được công nhận vì tiềm năng kinh doanh và kỹ thuật nên đã thu hút vốn đầu tư 3 triệu đô la Mỹ.
▶ ICO hiện đang được quảng bá nhằm đảm bảo số tiền cần thiết cho nhiều người dùng và đối tác trên khắp thế giới. Chúng tôi cũng sẽ kết hợp công nghệ và kinh doanh đã được chứng minh với những ý tưởng của chuỗi blockchain.
▶MCC không chỉ là một sản phẩm hay dịch vụ. Đó là một nền tảng và giải pháp mà các đối tác toàn cầu khác nhau có thể cùng nhau sử dụng.
▶ MCC thực hiện sự phân phối thông tin tín dụng với chủ trương con người là đối tượng và cách tân giá trị mới để có thể được tham gia bởi bất kỳ ai trên thế giới.


Hãy tham gia vào cuộc cách mạng blockchain thông tin cá nhân

▶Homepage ▶Kakaotalk ▶facebook ▶twitter ▶YouTube
▷Bounty Program

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 36437.67
ETH 1252.16
USDT 1.00
SBD 3.25