Sort:  

Маро, исправно је „где си био?“ Увек сам ту, само си ти сад делфин, па слабије видиш ситну рибу 😄
Велики поздрав @maryfavour!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 70018.15
ETH 3794.54
USDT 1.00
SBD 3.75