Satın Almak

in #blalast year

Amerikalı, Oğlu Bill'le birlikte hayvan panayırına gitti. Bir ara Bill:

  • Şu karşıdaki adama bak baba, dedi. Bütün ineklerin butlarını
    çimdikliyor. Ne garip adam...
    Babası açıkladı:
  • İnek almak istiyor da ondan. Etlerinin dolgun olup olmadığına bakıyor.
    Bir hafta sonra Bill, soluk soluğa babasının yanına geldi:
  • Baba, baba! Postacı, aşçı teyzeyi satın almak istiyor.
Sort:  

alir valla

😂😂😂👏👏

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.036
BTC 51126.19
ETH 2911.92
USDT 1.00
SBD 4.16