Sort:  

gördün mü bitcoin fiyatını :D

Abu en son 10bini devirdi azicikda bende varda keyfim gicir

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 30203.99
ETH 2032.45
USDT 1.00
SBD 2.39