Sort:  

Read my profile if want me to resteem your post to over 72,500 followers. @a-0-0

Cześć Szczepan, widzę, że wróciłeś.

Może jakiś konkurs dla społeczności Steemit Polska? :)

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.023
BTC 13821.10
ETH 389.98
USDT 1.00
SBD 0.97