Polski YouTuber robi Persolnalne ICO!

in #bitcoin3 years ago (edited)

W trakcie samego live polski YouTuber, "Wapniak" zebrał ponad 6 ETH w zamian za swoje personalne tokeny o nazwie WapniakCoin [WAP].

O koncepcji personalnych tokenów i tym jaki jest plan na budowanie wartości WAPków w poniższym live.

Sort:  

Witam szczepan, chciałbym zagrać z tobą w grę.
https://steemit.com/polish/@fervi/intintecoiny
Co o tym sądzisz?

PS. Jak możesz to odpowiedz w linku

Bardzo ciekawe, powodzonka :)

Zastanawiam jak takiemu tokenowi można dać wartość, bo to że każdy może sobie wypuścić ICO to nie żadna tajemnica.

Congratulations @szczepan! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.041
BTC 10866.21
ETH 368.06
USDT 1.00
SBD 0.97