Upadłość Bitmarket - otwarte spotkanie z poszkodowanymi - Nagranie spotkaniasteemCreated with Sketch.

in bitcoin •  2 months ago 

Wczoraj wieczorem odbyło się spotkanie z poszkodowanymi w sprawie BitMarketu,

Poza ważną sprawą jaką jest poznanie sygnatury, i struktury firm zaangażowanych w BM, dla mnie nic ciekawego się nie pojawiło...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ogólnie racja, ale ciekawą kwestią jest rozmowa tego typa przez telefon, w której powiedział, że zgodnie z polskim prawem giełdy mogą obracać pieniędzmi klientów. Jeśli to prawda to jest spory skandal

Wiesz jeśli nie ma regulacji odgórnych, a oddolne inicjatywy są zlewane - to nie ma się co dziwić że tak się działo... mnie np bardziej ciekawią podwójne wypłaty z BM ile ich było itp

Congratulations @punkposts! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 100 posts. Your next target is to reach 150 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!