မနက္ျဖန္ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ (၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္) လငပုပ္ဖမ္းမည္

in #bitcoin4 years ago

မနက္ျဖန္ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ (၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္)
လငပုပ္ဖမ္းမည္
(ျမန္မာႏိုင္ငံမွေတြ႔ျမင္ရမည္)
image
==============================
တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ (၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္) ညေနခင္းနဲ႔
ညဦးပိုင္းအခ်ိန္တို႔မွာ လငပုပ္ဖမ္းျခင္း (လၾကတ္ျခင္း) ျဖစ္စဥ္ကို
ၿမန္မာႏိုင္ငံမွ ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ "ၾကတ္" တယ္ဆိုတာ
ပုန္းကြယ္ျခင္း (သို႔) ဖံုးကြယ္သြားျခင္း ကို ဆိုလိုပါတယ္။ ေနၾကတ္
တယ္ဆိုတာ ေနမင္းဖံုးကြယ္သြားတာျဖစ္ၿပီး.. လၾကတ္တယ္ဆိုတာ
လမင္း ပုန္းကြယ္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
image
ေနၾကတ္ျခင္းဟာ လကြယ္ေန႔မ်ားမွာသာ ျဖစ္တတ္ၿပီး.. လၾကတ္ျခင္း
ကေတာ့ လျပည့္ညမ်ားမွာသာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္..
ေန၊ ကမ႓ာ နဲ႔ လတို႔ တတန္းတည္းအေနအထား ျဖစ္တဲ့အခါမွာ
ၿဖစ္တတ္ပါတယ္။
image
ဒါေပမယ့္.. လဟာ ကမ႓ာကိုပတ္ေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွာ ၅ ဒီဂရီခန္႔
တိမ္းေစာင္းေနသလို ကမ႓ာကလည္း ေနကို တသတ္မတ္တည္း
(၂၃.၅ ဒီဂရီ) တိမ္းေစာင္း လွည့္ပတ္ေနတဲ့အတြက္ ေနၾကတ္၊
လၾကတ္ျခင္းဟာအၿမဲ (လစဥ္လတိုင္း) မျဖစ္ပဲ တစ္ႏွစ္ကို ၂ ႀကိမ္
၃ ႀကိမ္ခန္႔ သာ ျဖစ္ေနရျခင္းပါ။
image
ယခုတေခါက္ လၾကတ္ျခင္းဟာ ကမ႓ာရဲ႕ တိုက္႐ိုက္အရိပ္ရွိတဲ့
Umbra ေနရာကို လက ျဖတ္သန္းမွာျဖစ္လို႔ လကို အနီေရာင္
အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ ညဦးပိုင္း လထြက္ခ်ိန္
မွာ စၿပီး ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ အတိအက် ေျပာရလွ်င္..

ညေန ၅:၂၂ မွာ လဟာ အရိပ္ေဖ်ာ့ (Penumbra) ကို စတင္
ဝင္ေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး ည ေမွာင္ခ်ိန္ျဖစ္တဲ့ ၆:၂၀ ေလာက္မွာ
လဟာ အရိပ္စစ္ (Umbra) ထဲကို စတင္ဝင္ေရာက္လာမွာ
ၿဖစ္ပါတယ္။

၇:၂၃ မိနစ္မွာ လတစ္ခုလံုး ကမ႓ာ့အရိပ္ထဲ က်ေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး..
ည ၈ နာရီ တိတိမွာ လၾကတ္ျခင္းရဲ႕ အျမင့္ဆံုးအမွတ္ကို ေရာက္ရွိမွာ
ၿဖစ္ပါတယ္။ ၈:၃၉ မိနစ္မွာ လဟာ အရိပ္ေဖ်ာ့ ရွိတဲ့ဘက္ကို ျပန္လည္
ထြက္ခြာမွာျဖစ္ၿပီး ၉:၄၂ မိနစ္မွာ အရိပ္ေဖ်ာ့ထဲကို ျပန္လည္ေရာက္
ရွိကာ ည ၁၀:၃၉ မိနစ္မွာ လၾကတ္ျခင္း ၿပီးဆံုးပါမယ္။

လမင္းေရာက္ရွိေနမယ့္ေနရာကေတာ့ Cancer လို႔ေခၚတဲ့
ကရကဋ္တာရာျဖစ္ပါတယ္။ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ဟာ စူပါမြန္း
(ကမ႓ာနဲ႔ လ လမ္းေၾကာင္းအနီးဆံုး ေရာက္ရွိျခင္း) နဲ႔ Blue Moon
(တစ္လတည္းမွာ လျပည့္ ၂ ခါထပ္ျခင္း) တို႔နဲ႔လည္း ထူးထူး
ၿခားျခား တိုက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ဒီတေခါက္လၾကတ္ၿပီးလွ်င္ တပို႔တြဲ
လကြယ္ေန႔မွာ ေနၾကတ္ဦးမွာျဖစ္ၿပီး.. ျမန္မာႏိုင္ငံမွေတာ့ ျမင္ေတြ႕
ရမည္ မဟုတ္ပါ။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by naingsoelwin from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.54
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 52145.34
ETH 4066.67
BNB 574.70
SBD 6.61