شرایط صعود باثبات بیتکوین چیه؟steemCreated with Sketch.

in #bitcoin2 years ago

How Bitcoin can keep rising stably? and what (technically) threats its bull run?

this video is in Persian.

تو این ویدیو وضعیت فعلی بیتکوین از منظر استراتژی خودم، یعنی واگرایی، بررسی کردم. اینکه کفی که الان ساخته شده چقدر قابل اطمینانه برای صعود، منظور از صعود تا کجا هست و به همون اندازه مهم اینکه سناریوی مقابل و مخالف چیه و چطور مراقب باشیم گرفتار بایاس درونی نشیم و متضرر نشیم خدایی نکرده.

بین خرس و گاو درونمون یک تعادلی باید باشه تا همواره سودده باشیم. برای ایجاد این تعادل هم باید به دانش خودمون اعتماد داشته باشیم (که بهترین روش ایجاد این اعتماد مطالعه مدام و یادگیری دائمی هست) و هم باید از لحاظ روانی روی خودمون کار کنیم. مثل تعالی شخصیتی می مونه.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 65560.09
ETH 3467.72
USDT 1.00
SBD 2.68