bitcoin yeni dünya düzeni

in #bitcoin4 years ago

1988 yılında The Economist dergisinin kapağında feniks kuşu, kuşun boynunda 10 dijital para var. En ilginci 2018 yılı yazıyor. Kuşun altında yanan dolarlar var.

Resmi  yorumladığımızda artık normal paranın sonunun geldiğini ve dijital paranın geleceğini anlatıyor. Dünyayı dizayn edenler yıllar öncesinden planlamışlar. Yeni dünya da dijital paranın geçerli olacağı açık ve net. Şuan için hala insanlar bu gidişata ayak uyduramadı. Öyle şey mi olur? sanal para nasıl olur? güvenilmez. Gibi cümlelerle karşılaşıyoruz. Zamanla bu sorular ortadan kalkacaktır.

Sort:  

spanish language?

clear that digital money

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.030
BTC 21434.26
ETH 1238.33
USDT 1.00
SBD 3.23