Sort:  

Това да не е заради скорошните слухове, че Русия може да отдели 4-5 милиарда долара и да закупи биткойн, с цел да избегне американските санкции?

По скоро това е за 10-20 години напред и нагоре, само предположения.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64294.64
ETH 3491.72
USDT 1.00
SBD 2.53