New high trading volume of Bitcoin in South Korea เกาหลีใต้ทำสถิติใหม่สำหรับปริมาณซื้อขายบิตคอยน์

in #bitcoinlast year
หนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชีย อย่างประเทศเกาหลีใต้ ถึงทางรัฐบาลเกาหลีใต้จะไม่ได้ประกาศแบบชัดเจนในเรื่องของการแบนเหรียญดิจิตัล cryptos อย่างประเทศจีน หรือเปิดกว้างให้การยอมรับแบบประเทศญี่ปุ่น ประชาชนในประเทศเกาหลีใต้เองก็ให้ความสนใจลงทุนในเหรียญดิจิตัล cryptocurrency กันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งจะมีทั้งนักลงทุนแบบที่เข้าใจถึงความเสี่ยงของการลงทุนในเหรียญดิจิตัล และอีกกลุ่มหนึ่งที่หันมาลงทุนก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเหรียญดิจิตัล แต่ลงทุนเพราะได้ยินได้ฟังจากกระแสข่าวต่างๆ จนลืมคิดถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนในด้านของราคา

Source : History.com

กลุ่มนักลงทุนที่ไม่ได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงนั้นทำให้เราได้อ่านได้เจอข่าว ในรูปแบบต่างๆ ที่คนเหล่านี้สูญเงินจากการลงทุนจนถึงกับต้องตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะเป็นหนี้หรือสูญเงินไปทั้งหมด หนึ่งในปรากฏการณ์นี้จะเรียกว่า ปรากฏการณ์อาจุมม๋า (อาจุมม๋าหมายถึงคนแก่หรือผู้สูงอายุในภาษาเกาหลี) ที่เรียกแบบนี้ก็เพราะว่าคนแก่เหล่านี้ในประเทศเกาหลีแห่นำเงินเก็บสำหรับไว้ใช้ยามแก่ชรา หรือแม้กระทั่งไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนใน Bitcoin (BTC) ในช่วงตลาด BItcoin (BTC) กำลังคึกคักในปี 2017 และเกิดการผันผวนของราคาที่ทำให้ผู้ลงทุนสูญเงินเป็นจำนวนมาก จนทำให้ทางการของประเทศเกาหลีใต้ต้องออกมาคิดทบทวนให้รอบคอบต่อการเปิดกว้างสำหรับการใช้งานหรือการลงทุนในเหรียญดิจิตัล cryptocurrency

Nok Air - Book your next vacation

Thunderbird Sale
Promotion Period: 24 May 2019 – 31 May 2019
Travel Period: 31 May 2019 – 28 March 2020

แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ก็ไม่ห้ามอย่างเด็ขาดสำหรับการลงทุนในเหรียญดิจิตัล การซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิตัลยังอยู่ในอันดับต้นๆ 1 ใน 5 ของประเทศที่มีการซื้อขายเหรียญดิจิตัล cryptocurrency มากที่สุด โดยล่าสุดปริมาณการซื้อขาย Bitcoin (BTC) ในประเทศเกาหลีใต้ผ่าน platform ของ LocalBitcoins ซึ่งเป็นการซื้อขายแบบ peer-to-peer (P2P) หรือการซื้อขายแบบจับคู่กันเองระหว่างผู้ซื้อกับคนขาย มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก


จากการเก็บข้อมูลปริมาณการซื้อขายของ Coin Dance ประจำสัปดาห์ได้พบว่าปริมาณการซื้อขาย Bitcoin (BTC) ในรอบสองอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ทำสถิติปริมาณการซื้อขายสูงสุด โดยมีการซื้อขายเป็นจำนวนมูลค่า 219 ล้านวอนหรือประมาณ 185,000 เหรียญสหรัฐ และจากข้อมูลสถิติที่ทำการเก็บบันทึกจาก Coinhills แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินวอนของเกาหลีใต้เป็น 1 ใน 3 ของสกุลเงินหลักที่นิยมใช้ในการจับคู่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin (BTC) มีปริมาณการซื้อขายต่อวันมากเป็นจำนวนถึง 20000 BTC หรือประมาณ 173 ล้านเหรียญสหรัฐ


3 สกุลเงินหลักที่สำคัญที่มีปริมาณการจับคู่การซื้อขายแลกเปลี่ยนกับ Bitcoin (BTC) คือสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ เงินเยนประเทศญี่ปุ่น และเงินวอนประเทศเกาหลีใต้

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Twitter: www.twitter.com/bestdealhotdeal


Sort:  

Bitcoin (BTC) trading volumes in South Korea have recently reached new levels on peer-to-peer (P2P) exchange LocalBitcoins, according to charts on BTC statistics service Coin Dance.

According to the data, bitcoin weekly trading volumes have surged over the past two weeks, with the latest week recording a new high of around 219 million South-Korean won ($185,000).

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by iamandy from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 13022.43
ETH 393.18
USDT 1.00
SBD 0.98