Why can the parrot speak? || vì sao loài vẹt có thể nói?

in #bird4 years ago

image.png

As we all know, parrots are very good at imitation of human voices, they are capable of imitating other people's voices very high. Parrots can speak many languages of many countries, but also read poetry and singing again. But how can the parrots speak? Do they understand the meaning of these statements?
*Như chúng ta đã biết, loài Vẹt là “cao thủ” trong vấn đề bắt chước được tiếng người, chúng có khả năng bắt chước giọng nói của người khác rất cao. Vẹt có thể nói được nhiều ngôn ngữ của nhiều nước, ngoài ra còn biết đọc thơ và ca hát nữa. nhưng làm sao Vẹt có thể nói được tiếng người? chúng có hiểu được nghĩa của các câu nói đó không?

image.png
Zoologists say the key reason is that the tongue of the bird is well developed. The tongue is small, soft, long and flexible, and the muscles in the larynx are relatively developed, which can produce precise, clear tones, and their mimicry and memory are quite good. So under domestication, parrots can learn to speak and sing, making people love it.
*Các nhà động vật học cho biết, nguyên nhân mấu chốt là cuống lưỡi của loài chim này rất phát triển, lưỡi nhọn, nhỏ, dài, mềm mà lại rất linh hoạt, cơ hót tương đối phát triển, có thể phát ra âm điệu chính xác, rõ ràng, thêm vào đó khả năng bắt chước và trí nhớ của chúng khá tốt. Do vậy dưới sự thuần dưỡng của con người, vẹt có thể học nói và hát, khiến cho mọi người yêu thích.

image.png
Scientists say that even if a parrot can say a lot of human words, it's just an imitation, a kind of conditioned reflex. They certainly can not understand the meaning of human speech as human.
*Các nhà khoa học cho rằng, cho dù vẹt có thể nói được bao nhiêu câu nói của con người thì đó cũng chỉ là hành vi bắt chước, một loại phản xạ có điều kiện, chúng chắc chắn không thể giống như loài người hiểu được nghĩa của tiếng người.

image.png

In addition to the parrot, there are other members of the bird kingdom that have such abilities. For example, flocks, hawks ... we often see, after a long period of training, learning how to say and sing, they can reach the same level as the real thing.
*Ngoài vẹt ra, trong vương quốc loài chim còn có một số thành viên khác cũng có khả năng như vậy. Ví dụ như chim sáo, chim yểng... mà chúng ta thường thấy, sau thời gian dài huấn luyện, học con người nói và hát, chúng cũng có thể đạt đến trình độ giống hệt như thật.

Quoted from: Ten thousand questions why? – Animals
Note: English translation may not be completely accurate

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 23902.30
ETH 1887.97
USDT 1.00
SBD 3.28