Bidik Puisi #26|| Cara Terasyik Menjadi Seorang Ibu

in #bidikpuisi6 years ago

Tiap orang tua selalu memiliki cara mengenalkan sisi termanis buah hati dan saya menemukannya dalam puisi @farrohahulfa yang diberi nama Gizi Cinta, https://busy.org/@farrohahulfa/6z6cf3-poetry-farrohah-ulfa-9-or-or-gizi-cinta
Betapa @farrohahulfa tak memiliki sedikit keraguan dalam dirinya, mengakui statusnya sebagai seorang ibu yang begitu bahagia dikarunia buah hati.
Dalam pandangan @farrohahulfa menjadi ibu adalah anugerah yang dengan penuh kegembiraan layak diperkenalkan untuk menambah vitamin bagi dirinya dan bagi perempuan lain yang bergelar ibu.
Dengan demikian tak akan ada lagi kisah, seorang anak kekurangan kasih sayang orang tua dan merasa terabaikan.
image

Madura, 20 September 2018

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68031.50
ETH 3788.85
USDT 1.00
SBD 3.68