Заповядайте на "Цветен Базар на Ръкоделията и Изкуствата" за Цветница

in #bg2 years ago (edited)

Здравейте,

С голяма радост ви каня на едно цветно събитие, което организирам заедно с @Alternativa.

флаер copy.jpg

За повече информация виж събитието във фейсбук. Ако го посетиш, не забравай да минеш през моя щанд и да ме поздравиш. Винаги се радвам на запознанството с други хора от платформата.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13248.95
ETH 391.02
USDT 1.00
SBD 0.97