Hurisdiksyonal na Agility sa BEOS

in #beos2 years ago (edited)

Ang Artikulong ito ay mahahanap sa Ingles/English


Sa aming mga mangbabasa na nakakalala, ang BlockTrades ay nakakontrata sa Terradacs upang gumawa ng BitShares EOS (BEOS) blockchain. And BEOS ay isang fork sa EOS paratitigan ang aplikasyon sa mga negosyo at ito ay malapitlapit na nakahanay sa BitShares distributed na pagpangalakay sa blockchain (para sa mga hindi pamilyar sa BitShares, ito ay pwede tawagin ang ama at ina ng Steem at EOS, dahil ito ay galing sa BitShares na code base). Ngayong araw gusto ko ibahagi ang impormasyon tunkol sa isa sa mga dadating na mga katangian na dinagdagan namin sa BEOS na malapit na maitapos: hurisdiksyonal na agility o Jurisdictional Agility.

Ano ba ang huisidiksyonal na agility, o jurisdictional agility?

Ang hurisdiksyonal na agility ay isang abilidad para tukuyin kung "saan" ang iyong blockchain na transaksyon ilalagay. Sa mga ganap na mga blockchain, ang iyong transaksyon ay ginagawa sa kahit na ano mang block producer na may server sa hindi kaalamalam na lokasyon. Ito ay mag bibigay ng labo sa mga simpleng tanong kagaya ng "saan ba ang aking transaksyon naka lagay?" at ang pinaka importante, "anong legal code ang mailagay sa aking transaksyon?".

Paano ang hurisdiksyonal na agility magagamit sa loob ng BEOS?

Sa loob ng BEOS, ang mga block producers ay maaring mka lagay ng mga rehiyon kung saan ito naka lagay, at ang mga user ay pwede tukuyin ang isa o sobra pa sa opsyonal na hurisdiksyonal na rehiyon kung saan ang kanilang mga transaksyon ay magaganap. Kung ang user ay tinukoy ang hurisdiksyon para sa transaksyon, ang transaksyon ang maabala at maghihintay hanggang ito ay maitapos sa block producer sa isa sa mga rehiyon na tinukoy.

Para iakawnt ang mga tumaas na potenstal na abala sa mga dahilan, ang ekspirasyon na oras sa isang transaksyon na may hurisdiksyon na kinakailangan ay awtomatikong tataas sa standard na 30 na segundo hanggang 200 na segundo. Kung walang block producer na gumawa nito sa isa sa mga hiniling na rehiyon, ang transaksyon ay ma walang bisa hanggang 200 na segundo.

Paano ba ang hurisdiksyonal na agility ay mka benepisyo sa mga transaksyon ng mga negosyo?

Para pahintulutan ang mga user itukoy kung saan ang kanilang mga transkasyon ma gaganap, ang mga BEOS na mga user ay makakuha ng mas malaki pang legal na gawain para sa kanilang sariling batas para ipamahala ang kanilang transaksyon. Ito ay kapareha sa mga negosyo na tukuyin ang mga batas na gobyernong legal na hurisdiksyon sa loob ng tipikal na pag sulat sa kontrata. Ito ay magiging importante kung saan ang pagalitan ay lalaki pas sa pag bayad, halimbawa. Mga argumento tunkol anong rehiyon ay may hurisdiksyon sa transaksyon ay maging mamahalin, kung saan ito ay maging adisyonal na paglinaw na ibinigay kasama na ang hurisdiksyonal-naganap sa blockchain na maka benepisyo sa lahay ng parte na may gusto, para iwasan ang maisayang na legal napagtatalunan.

Halimbawa sa pag gamit ng Greymass wallet para piliin ang hurisdiksyon para sa transaksyon

Kami ay naglagay ng mga pagbabago sa open source na Greymass wallet upang suportahan ang naipiling hurisdiksyon para sa BEOS na mga transaksyon. Sa ilalim ay mga larawan na mga pagbabago.

Ang makita sa Block producer na napapakita ngg Block Producer sa Portugal

Bumili ng RAM dialog na may kasaling option upang tukuyin ang hurisdiksyon at kung saan bilihin

Dialog sa pag pili ng pwede na hurisdiksyon para sa transaksyon

Talaan sa transaksyon na nakalagay ang transakasyon kung saan na nagawa (Sa kaso ng Denmark)


Tandaan sa kasong ito, ang UI na nagpapakita sa dalawang humiling ng mga hurisdiksyon at ang aktwal na hurisdiksyon kung saan ang transaksyon ay magaganap. Ito ay importante sa kasong ang mga user ay nakalagay ng tiyak na maraming pwede na hurisdiksyon at mamayamaya ay maging tanong kung anong hurisdiksyon ang naipili.

Kailan ba ang Hurisdiksyonal na Agility?

Ang aming plano ay patakbuhin ang hurisdiksyonal na agility para sa BEOS sa susunod na mga linggo. Ang blockchain na mga update at ang mga nasasakop sa mga UI na pagbabago ay bag sisimula na sa pag tatapos ng pagsusuri. Gagawa kami ng isa pang post para sa gusto mapalinawag ang mga teknikal na detalya (hal. blockchain API na mga call) sa oras na iyon.

Sort:  

mahusay na nakasulat, mahusay na trabaho.🤩 🤩 🤩 🤩

Wth hahahaha

Congratulations @chuuuckie! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 27000 upvotes. Your next target is to reach 28000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Ano ang mali Chucky bakit ang downvote? Wtf !!!