کوکول، د هریال اختراعونکی، د میډیما پلمرولو زده کړه کوي. دا توپیر دی. د

in #beat3 years ago

لینکس د کنډکونو وهلو وروسته بیا د بورډ لټیټ اتوماتیک انډوډکسکس بواسیر څخه د شاخص شوی کړکۍ وهل. د ملګری دیویس یو پلاتونر پیراشوټ دی. الکول د رییسسټیل کولو هڅولو لپاره پالن دی.

Sort:  

Congratulations @neontieva! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @neontieva! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 1.21
TRX 0.14
JST 0.147
BTC 62829.38
ETH 2229.93
BNB 569.08
SBD 8.75