Be the Shark - Bạn cũng có thể trở thành Shark khi đầu tư vào Startup này

in be •  2 months ago  (edited)

be a.png

Tư duy của Shark/ The Mindset of a Millionaire
1 . Tại sao các Tỷ phú luôn đầu tư vào các thương vụ IPO? Sở hữu Cổ Phiếu trước khi lên sàn?
Đơn giản vì người giầu luôn tìm kiếm và đầu tư vào các cơ hội mà người nghèo và người trung lưu NGHĨ RẰNG họ không có cơ hội với tới, bởi họ tin rằng họ phải là một triệu phú mới có cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này.

Nhà đầu tư thực sự trở thành một cổ đông (sở hữu cổ phiếu phổ thông), đi phát hành và bán cổ phiếu lại: đó là mục tiêu của nhà đầu tư giá trị.
Xem thêm: https://steemit.com/co/@billninh/tai-sao-cac-ty-phu-luon-dau-tu-vao-cac-thuong-vu-ipo-so-huu-co-phieu-truoc-khi-len-san

2 . Lọc và luôn tìm kiếm cơ hội phù hợp với phong cách đầu tư và đi theo xu hướng.
Opportunity for you: : https://new.skyway.capital/auth/login?do=register&partner_id=319539
#Blockchain + #AI(Trí tuệ nhân tạo) + #IOT (internet of thing) = #Skyway

Đây là cơ hội chúng tôi đã chắt lọc dành cho bạn, hãy đầu tư và giữ chắc nó trong những năm tới:
Sở hữu cổ phiếu phổ thông của #SkyWay, trở thành Shark trước khi công ty IPO tại đây: https://new.skyway.capital/auth/login?do=register&partner_id=319539

Cách mua cổ phiếu SkyWay,
How to buy SkyWay: https://steemit.com/skyway/@billninh/cach-mua-co-phieu-skyway-how-to-buy-skyway-shares

telegram channel: https://t.me/Steemit365Channel
https://steemit.com/@billninh
telegram & zalo: +84 905201685

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!