Chen Zhuling COO của Aelf gặp gỡ Mr.Quyền CEO của BCNEX.

in bcnex •  17 days ago

Thứ 4 ngày 30/1/2019, Chen Zhuling COO của Aelf đã có chuyến đến thăm thị trường của Việt Nam với mục tiêu mở rộng thêm thị trường của Aelf.Bên cạnh đó Aelf cũng có mong muốn xây dựng một đội ngũ lập trình viên tại Việt Nam.
Với những mong muốn như vậy, Chen Zhuling đã có cuộc gặp với đội ngũ của Bcnex.Đại diện của đội ngũ Bcnex là ông Ngô Hoàng Quyền CEO của Bcnex.Trong cuộc gặp này hai bên đã trao đổi về việc làm thế nào để hai bên có thể hợp tác lâu dài.Cụ thể hơn đó là Bcnex tại Việt Nam đã có sẵn những nền tảng về luật và về đội ngũ lập trình viên kinh nghiệm và có thể hỗ trợ Aelf tại Việt Nam.Về phía Aelf cũng là một đội ngũ có mạng lưới những mối quan hệ rộng rãi trong giới công nghệ block chain trên thế giới và có thể hỗ trợ Bcnex khi Bcnex mở rông tại thị trường nước ngoài.
Hai bên dự định sẽ có một cuộc gặp tiếp theo tại Singapore để thảo luận sâu hơn về các kế hoạch trong tương lai.

z1259645672141_4edd6c0e32a34a009957eaf04344c7b7.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @tienquyendahn! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

✅ Enjoy the vote! For more amazing content, please follow @themadcurator!