Asyik Berpuisi #33|| Yang Memetik Dedaun Surga

image

yang memetik dedaun surga
Adalah kau keponakanku yang penuh doa
Kau tahan segala bentuk rindu
Demi membinarkan agama

yang memetik dedaun surga
adalah kau, tentara pilihan
kau asingkan gempita
demi menghidupkan luhur cita-cita

Madura, 20 September 2018

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 66095.52
ETH 3595.60
USDT 1.00
SBD 2.49