14-5-2018 မွ 20-5-2018 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

in #artzone6 years ago (edited)

တနလၤာသားသမီး

   ![image](https://img.esteem.ws/g0adtg70je.jpg)

photo credit

  ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုးမည့္ သတင္းရာထူးတိုးမည့္ သတင္းၾကားရမည္။

ပညာေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္ပူပန္ရလိမ့္မည္။
ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး ဒုကၡေပးမည္။ ေနအိမ္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အမႈအခင္း သတင္းၾကားရမည္။ ၾကားရပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံစြန္႔ပစ္ပါ။
ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေရာင္းအားေကာင္းျပီး အျမတ္အစြန္းနည္းမည္။
ယခုရက္အတြင္း ေလာင္းကစားလုပ္မိပါက အႏိုင္ပိုင္းပါ။ အႏိုင္မပိုင္းပါက ယခုရက္အတြင္း ျပန္ကုန္မည္။
က်န္းမာေရးညံ့၏။ ေသြးအားနည္းမည္။ ေသြးေပါင္က်မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းေနပါသည္။ လက္ထပ္မဂၤလာ ဧည့္ခံပြဲျပဳလုပ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ဝ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ
ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တနလၤာေထာင့္မွာ ခေရညြန္႔ ၂၄ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

က္ျခင္းမ်ားၾကံဳရတတ္၏။ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊မ်က္စိေရာဂါမ်ား ဒုကၡေပးျခင္း အစားမွားျခင္း၊ေဆးမွားျခင္းမ်ား ၾကံဳရတတ္၏။စာရြက္စာတမ္းကိစၥ ၊စာခ်ဳပ္ကိစၥမ်ားအတြက္စိတ္ညစ္ရျခင္းမ်ားၾကံဳရတတ္၏။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကိုေကာင္းစြာအကူအညီေပးႏိုင္၏။ လက္႐ွိအလုပ္အကိုင္ကိုစိတ္မဝင္စားျခင္း၊အလုပ္ေျပာင္းလိုစိတ္မ်ားၾကံဳလာတက္၏။

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 2/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-14T12:45:36
Account Level: 0
Total XP: 91.00/100.00
Total Photos: 14
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Dear friend, you do not appear to be following @artzone. Follow @artzone and get added to our voting list for valuable up-votes!

Dear friend, you do not appear to be following @wafrica. Follow @wafrica to get a valuable upvote on your quality post!

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67916.87
ETH 3819.97
USDT 1.00
SBD 3.67