ုႏွစ္ေန႔သားသမီးမ်ားရဲ႕စိတ္ေနစိတ္ထားတခ်ိဳ႕

in #artzone6 years ago

image
photo credit

တနဂၤ​ေႏြသားသမီး
လြတ္လပ္မူ႔ကုိၾကဳိက္သည္။
ေအးေဆးတည္ၿငိမ္မူ႔လည္း႐ွိတက္ၾကတယ္။ ေ႐ွာက္သြားတာဝါသနာပါတယ္။ျဖစ္ခ်င္တာကုိ႔ျဖစ္ေအာင္လုပ္တက္ၾကၿပီး။ရည္မွန္းခ်က္လည္းႀကီးတက္ၾကသည္။ဦးေဆာင္ရတာႏွစ္သက္ၾကၿပီး သူမ်ားကုိလည္းဆရာႀကီးလုပ္ၾကေသးတယ္။စိတ္ကူးယဥ္သမားေတြလည္း ျဖစ္သလုိ၊ကုိယ့္ထူးကုိယ္ခြၽန္တက္ၾကသည္။သူမ်ားအားကုိးခ်င္စိတ္မ႐ွိဘူး ကုိယ့္အားကုိယ့္ကုိတက္ၾကသည္။

တနလၤာသားသမီး
စိတ္ျမန္လက္ျမန္႐ွိသည္။စိတ္ကေပၚလာရင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္လုိက္ရမွေက်နပ္ၾကသည္။
ခံစားခ်က္ႀကီးတယ္ တေယာက္တည္းမေနခ်င္ၾကဘူး
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးသြားလာေနရတာကုိၾကဳိက္တယ္ အသန္႔လည္းၾကဳိက္တယ္ ျဖစ္ခ်င္တာမ်ားျကသည္။ဇြဲ႐ွိသည္။အျပင္ပန္းၾကည့္ရင္တည္ၿငိမ္တယ္ထင္ရေပမယ္ သူတုိ႔စိတ္ေတြကတည္ၿငိမ္မူ႔နည္းၾကသည္။

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66278.74
ETH 3072.53
USDT 1.00
SBD 3.68