ျကာတာပေတး ေသာျကာ

in #artzone6 years ago

image

photo credit

ကာသပေတး
လြတ္လပ္မူ႔ကုိၾကဳိက္သည္။ခံစားခ်က္ကုိထုတ္မေျပာဘူး။မ်ိဳသိပ္တက္တယ္။အစြဲအလမ္းႀကီးတယ္၊သံေယာဇဥ္ႀကီးတယ္။အခ်စ္ႀကီးတယ္အမ်က္ႀကီးတယ္။ တေယာက္တည္းေနရတာၾကဳိက္တယ္။စာဖက္စာေရးရတာဝါသနာပါၿပီး သူမ်ားကုိလည္း ဆရာႀကီးလုပ္တက္ေသး၊ကုိယ္ကုိလာမလုပ္နဲ႔မၾကဳိက္ဘူး သူမ်ားကုိလုပ္ရင္ေတာ့ေကာင္းတယ္။တခါတေလအစားမက္အျပင္းမတ္တက္ေသးတယ္ဗ်။

ေသာၾကာ
သူစိမ္းေတြအျမင္အေနေအးတယ္ေပါ့
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ဆုိနားညည္းေအာင္ေျပာတက္တဲ့အက်င့္႐ွိတယ္။စိတ္ထားျဖဳစင္ၾကတယ္။သူမ်ားကုိအမွားလုပ္ဖုိ႔ဝန္ေလးတယ္။ဟန္ေဆာင္လည္းေကာင္းတက္ေသး။ခံစားခ်က္ကုိေဖာ္မျပဘူးရင္ထဲမွာထားတယ္ အရမ္းမြန္းၾကပ္လာမွာငုိခ်ပလုိက္ၾကတယ္။
သူတုိ႔ကေတာ့အစားမက္အအိပ္မတ္အပ်င္းမက္ၾကေသး။

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-16T00:11:51
Account Level: 0
Total XP: 84.50/100.00
Total Photos: 13
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Dear friend, you do not appear to be following @artzone. Follow @artzone and get added to our voting list for valuable up-votes!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 50983.56
ETH 2941.27
USDT 1.00
SBD 4.25